/ 495
 
جامع الشتات في أجوبة السؤالات - ج2
 

به نام خداوند كريم

استدراك

در آغاز جلد دوم لازم است نكاتى را- نه به عنوان مقدمه بل به عنوان استدراك از مقدمه جلد اول- به استحضار خوانندگان محترم برسانم:

1: در آنجا گفته شد كه «هيچ گونه ويرايشى در مطالبى كه از قلم محقق تراوش كرده، انجام نخواهيم داد.» منظور از اين سخن دخل و تصرف و ايجاد تغيير در كلمات و الفاظ و لغات است نه ويرايش در علائم نگارش و يا تفكيك مطالب و يا .. و اين همه كارى كه در احياى اين متن پر ارزش انجام يافته همه را مىتوان ويرايش ناميد.

2) در يك مورد در خود لفظ متن، تغيير داده شده كه عبارت است از كلمههاى «دويم» و «سيم» كه به «دوم» و «سوم» تبديل شدهاند. البته اين تغيير هم از ناحيه من نيست.

3) شايد روند تصحيح در جلد دوم مطلوبتر از جلد اول باشد زيرا مواردى كه در پاورقى معين شده و نيز مواردى كه در ميان علامت [] قرار داده شده در جلد دوم بيش از جلد اول است.

دليل اين تفاوت و نيز دليل مورد بالا (دويم، سيم) اين است كه جلد اول را وقتى به من ارجاع كردند كه آماده چاپ بود و از بيخ گوش ماشين فيلم و زينگ برگردانده بودند.

پس از چهار بار بررسى و تطبيق در اختيار چاپ قرار داده شد.

معنى اين سخن اين نيست كه در تصحيح جلد اول كوتاهى شده يا نقصى هست. منظور

 
1