/ 320
 
[پيشگفتار (محمد حسن حميدى)]
الاجتهاد والتقليد
 

بنام آنكه جان را فكرت آموخت سپاس خداوندى را كه هستى بخشيد و انسان را آفريد و تعقّل و تعلّم و تدبّر را فراروى او قرار داد، و شكر مضاعف به درگاه ربوبيّت‏اش كه توفيق داد تا فعلا يكى از مجموعه آثار مكتوب تحقيقى و تأليفى مرحوم حاج شيخ مهدى كجورى چاپ و در دسترس پژوهشگران علوم عقلى و نقلى قرار گيرد.

رهنوردان طريقت دانش و بينش بر اين باورند كه اهداف و افكار آدمى تنها از طريق گفتن و نوشتن مقدور و ميسور است و هرچند مرحوم حاج شيخ مهدى كجورى تمامى بنيادهاى انديشه‏اى و تراوشات فكرى خويش را به خامه نياورد امّا آنچه در زمينه فقه، اصول، نجوم، فلسفه و احكام از آن بزرگ به جاى مانده هدفمند، غنى، كمياب و با ارزش بسيار همراه است.

از آنجائى كه دين حنيف احمدى و آئين پاك سرمدى او به زبان عربى ارائه گرديده و سپس اين زبان در حوزه حكومتهاى اسلامى لسان علمى وقت شد، مرحوم شيخ نيز انديشه‏هاى پربار و منشور فكرى خويش را به همين زبان نگاشت كه اميد است از پرتو حق جلّ و علا يكى بعد از ديگرى برگردان و در دسترس همگان قرار گيرد.

مرحوم حاج شيخ مهدى كجورى؛ دانش‏پژوهى، سخنورى و ايدئولوژى را نگاره‏اى بر ديوار نمى‏دانست، حيات مايه او كشش و كوشش بود و با نوشتارهاى پرمحتوا كه باقى گذاشت، حسرت علمى را به دل واننهاد، قدرت استنباط و استخراج حقايق دين و فهم عبارات الهى و روائى بيانگر شم فقاهت مسلّم و اعجاب‏انگيز آن مرحوم است، مكتوبات به جاى مانده نشان مى‏دهد كه گستره انديشه و شيوه تفكرات ايشان ناظر به تمام علوم زمان خويش بوده و آنچه از مجموعه آثار بدست‏

 
3